GESTIÓ INTEL·LIGENT DE L'AIGUA BASADA EN LA CAPTACIÓ I L'ESTALVI

Sistemes de reg automàtic per a jardins, terrasses, horts, hivernacles, obra pública i camps d'esport.

Reg per aspersió: gespa.
Reg per degoteig: terrasses, parterres, horts.
Nebulització, per a terrasses, bars, restaurants, etc.
Instal·lació de pluviòmetres (aturem el reg en cas de pluja, posant en marxa el reg en parar de ploure).
Estacions meteorològiques.
Modificacions, reparacions i manteniment.
Automatitzacions del sistema de reg, sincronitzant amb aigua de dipòsit, pou o aigua xarxa.
Instal·lació de grups de pressió i bombes en pous i cisternes.
Fertilització automàtica.
Construcció de jardins i manteniment.

reg degoteig

Adequat per parterres, jardineres, tests i horts.
El reg per degoteig és auto compensat de pressió, això significa que manté el reg uniforme al llarg de tot el tub.
El consum és de 2,3 litres hora per degoter. L'aigua va dirigida a l'arrel de la planta, aconseguint el màxim estalvi.

Realitza una aportació d'aigua més constant que passa directament a l'arrel del cultiu, amb el conseqüent estalvi d'aigua.
S'adapta a qualsevol classe de cultiu, ja siguin arbres fruiters o hortalisses.
Els tubs estan en superfície i es poden desmuntar en acabar la temporada.

Instal·lació de grups de pressió i bombes en pous i cisternes per aprofitar l'aigua per regar o altres usos del jardí.

diposit-basic-line-garden

Aigües de pou.
Depuradores d'aigües grises.
Canalització i recuperació d'aigua de teulades.

estany

Depuració amb efecte cascada biològica, raigs ultraviolats, filtres de sílex, etc.
Il·luminació d'estanys.

Automatització de tot el tema de l'aigua exterior de la casa com bomba del dipòsit i/o del pou. Tots els components recollits en un quadre elèctric degudament protegit.

Instal·lació d'equips descalcificadors per protegir tots els aparells de la casa i les canonades, per una millor qualitat de l'aigua.
Equips d'Osmosis que extreuen les impureses de l'aigua i només deixen el minerals imprescindibles pel cos humà.
Depuració d'aigües grises.

Il·luminació instal·lada adequadament a la seva terrassa, jardinera, arbre o en un racó que li donarà elegància al seu jardí.